Tuesday, 17/09/2019 - 10:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
Văn bản liên quan

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở; Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.

Ngày ban hành:
08/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

         Ngày 08/02/2018 Sở GDĐT đã có Công văn số 191/SGDĐT-KHTC về triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đăng ký tài sản mua sắm tập trung năm 2018 theo Công văn 155/STTTT-KHTC  của Sở Thông tin và Truyền thông. Ngày 02/3/2018 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn 210/STTTT-KHTC đôn đốc đăng ký mua sắm tập trung 2018. Đề nghị các đơn vị căm cứ nhu cầu đơn vị đăng ký với Sở TTTT theo đúng mẫu và hạn theo 2 công văn trên.

Ngày ban hành:
05/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các đơn vị trực thuộc Sở.

Ngày ban hành:
26/02/2018
Ngày hiệu lực:
26/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực