Tuesday, 27/10/2020 - 02:15|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC THUẬN CHÂU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 175/HD-BCĐ ngày 11 tháng 9 năm 2017 Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá công nhận, duy trì đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU

BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số:175/HD-BC Về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá công nhận, duy trì đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2017

Thuận Châu, ngày 11 tháng 9  năm 2017

 

 

Kính gửi:

 

- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDTBT trong huyện.

 

 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Hướng dẫn số 1324/HD-BCĐ ngày 28/8/2017 của Ban Chỉ đạo PCGD, XMC tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập PCGD, XMC. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị trường học thực hiện triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, CẬP NHẬT THÔNG TIN, SỐ LIỆU

1. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, PTDTBT trên địa bàn thực hiện việc rà soát, điều tra thống kê, báo cáo kết quả duy trì đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017, đảm bảo dầy đủ, chính xác, thống nhất cả 3 cấp học, bậc học và không bỏ sót đối tượng, (riêng PCGDMN cho trẻ 5 tuổi tính đến 31/5/2017). Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa mở hệ thống quản lý dữ liệu PCGD, XMC, do vậy các đơn vị thực hiện việc thống kê, báo cáo theo biểu mẫu Excel hàng năm vẫn thực hiện.

2. Đối với việc đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2017 - 2020, thì kết quả duy trì đạt chuẩn PCGD Tiểu học, PCGD THCS và Xoá mù chữ phải đạt mức độ 2. Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện yêu cầu Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn tăng cường giải pháp, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp để đạt kết quả nêu trên; đối với các xã không đủ điều kiện, không đảm bảo tính bền vững, cần xây dựng kế hoạch mở các lớp XMC, bổ túc THCS để đạt kết quả duy trì, không để học sinh bỏ học, đảm bảo các điều kiện, mức độ đạt chuẩn theo quy định.

- Đối với PCGD THCS phải điều tra, báo cáo kết quả học sinh tốt nghiệp THCS vào các trường THPT, học nghề, (tại dòng 29-31 trong biểu Mẫu: THCS-01-TTN).

- Đối với xã Phổng Lái: Phải đạt PCGD Tiểu học mức độ 2, PCGDTHCS mức độ 2, Xoá mù chữ mức độ 2.

3. Đánh giá điều kiện bảo đảm PCGD,XMC: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD,XMC.

4. Đánh giá tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

II. HỒ SƠ PCGD, XMC TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. Hồ sơ đề nghị BCĐ PCGD, XMC huyện kiểm tra, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC

- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD hoặc XMC của xã, thị trấn kèm theo biểu thống kê;

- Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra của cấp xã, thị trấn;

- Biên bản tự kiểm tra của cấp xã, thị trấn;

- Tờ trình đề nghị Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện kiểm tra của cấp xã, thị trấn;

- Hiện nay các xã, thị trấn, các đơn vị trường học chưa gửi Quyết định phân công người theo dõi, phụ trách công tác PCGD, XMC năm 2017 về phòng Giáo dục và Đào tạo; Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện yêu cầu mỗi đơn vị gửi 02 bản Quyết định phân công người theo dõi, phụ trách công tác PCGD, XMC năm 2017, (Quyết định phải được ban hành tại thời điểm tháng 12/2016 hoặc trước ngày 05/01/2017) về Bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trước ngày 20/9/2017. Hàng năm các xã, thị trấn, các đơn vị trường học ban hành quyết định phân công người theo dõi, phụ trách công tác PCGD, XMC theo từng năm và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/2.

2. Hồ sơ lưu giữ tại cấp xã, thị trấn

- Hệ thống các văn bản chỉ đạo về PCGD, XMC;

- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xoá mù chữ;

- Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGDMNTENT, PCGDTH, PCGDTHCS, PCGDXMC);

- Sổ theo dõi trẻ em chuyển đi, chuyển đến, khuyết tật;

- Sổ nghị quyết của BCĐ PCGD, XMC các xã, thị trấn;

- Danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non (đối với PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi); danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học (đối với giáo dục Tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp THCS, danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với PCGD THCS); danh sách học viên được công nhận biết chữ theo các mức độ (đối với XMC) theo đúng Quy định tại Điều 26 của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ;

- Danh sách học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, học nghề;

- Sổ theo dõi chất lượng (Mầm Non);

- Sổ theo dõi nhóm lớp (Mầm Non);

- Giấy khai sinh (bản sao) (Mầm Non);

- Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ (Mầm Non);

- Kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của UBND các xã, thị trấn ;

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ kiểm tra công tác phổ cập giáo dục của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục cấp xã, thị trấn.

- Kiểm tra việc huy động trẻ ra lớp, việc bố trí phòng học, bố trí giáo viên, việc phân bổ, bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, việc làm đồ dùng, đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương  về việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ;

- Dự giờ, khảo sát chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Trường hợp cần thiết đoàn sẽ kiểm tra xác xuất một số hộ gia đình (Mầm Non).

Lưu ý: Đối với các xã, thị trấn bậc học nào có nhiều đơn vị cùng đóng trên địa bàn, các đơn vị tổng hợp báo cáo số liệu cho cụm trưởng. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện giao các trường là cụm trưởng của bậc học chủ trì, chịu trách nhiệm tổng hợp chung, hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra, công nhận của bậc học, cụ thể:

- Xã Mường Bám: PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Mường Bám 2.

- Xã Co Mạ: PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Co Mạ 1.

- Xã Bon Phặng:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non Nguyễn Trãi Ninh Thuận.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Bon Phặng.

+ PCGD THCS giao trường THCS Bon Phặng.

- Xã Tông Lạnh: PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Tông Lạnh 1.

- Xã Mường Khiêng:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non Phong Lan Mường Khiêng 1.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Mường Khiêng 2.

- Xã Bó Mười:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non 2/9 Bó Mười A.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Bó Mười A.

+ PCGD THCS giao trường THCS Bó Mười B.

- Xã Phổng Lái:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non Thuỷ Tiên Bình Thuận.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Bình Thuận.

 

- Xã Chiềng Bôm:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non Kim Đồng Chiềng Bôm.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Chiềng Bôm.

- Xã Nậm Lầu:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường 1/6 Nậm Lầu.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Nậm Lầu.

- Xã Mường É: PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Mường É 1.

- Xã Chiềng Ly:

+ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giao trường Mầm non Hoa hồng Chiềng Ly.

+ PCGD Tiểu học và PCGD xoá mù chữ giao trường Tiểu học Chiềng Ly.

- Các xã, thị trấn còn lại: Các trường Mầm non tổng hợp, báo cáo kết quả duy trì đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, các trường Tiểu học, PTDTBT TH tổng hợp, báo cáo kết quả duy trì đạt chuẩn PCGD tiểu học và PCGD xoá mù chữ; các trường THCS, PTDTBT THCS tổng hợp, báo cáo kết quả duy trì đạt chuẩn PCGD THCS.

- Các đơn vị trường học gửi file mềm danh sách học sinh năm học 2017 - 2018 và danh sách học sinh TNTHCS, danh sách học sinh HTCT Tiểu học, danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5-6 tuổi) năm học 2016 - 2017 của đơn vị vào gmail: phocapgdtc2017@gmail.com trước ngày 10/9/2017.

III. THỜI GIAN KIỂM TRA, CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PCGD-XMC, BÁO CÁO SỐ LIỆU

1. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi

- Các xã, thị trấn thống nhất chốt số liệu đạt chuẩn PCGDMNTNT trước ngày 25/5 hàng năm; tổ chức tự kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp huyện kiểm tra, công nhận xã đạt chuẩn PCGDMNTNT gửi về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Bộ phận chuyên môn Mầm non) trước ngày 15/9/2017.

- Ban Chỉ đạo PCGD, XMC cấp xã, thị trấn thống nhất chốt số liệu đạt chuẩn PCGDMNTNT của xã, thị trấn trong thời gian 01 năm học, cụ thể:

+ Số liệu huy động trẻ 5 tuổi đến trường tại thời điểm tháng 9/2016.

+ Số liệu trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN trước ngày 31/5/2017.

2. Đối với PCGD Tiểu học

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn, mức độ đạt chuẩn PCGD TH được thực hiện theo Mục 2. Phổ cập giáo dục Tiểu học của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ này của năm học 2017 - 2018.

- Tỷ lệ trẻ em đến 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, tỷ lệ này của năm học 2016 - 2017.

- Thời gian: Hoàn thiện hồ sơ cấp xã, thị trấn đề nghị kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD TH gửi về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện qua phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Bộ phận chuyên môn Tiểu học) trước ngày 20/9/2017.

3. Phổ cập Trung học cơ sở

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn, mức độ đạt chuẩn PCGD TH được thực hiện theo Mục 3. Phổ cập giáo dục Tiểu học của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ này của năm học 2016 - 2017.

- Thời gian: Hoàn thiện hồ sơ cấp xã, thị trấn đề nghị kiểm tra, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS gửi về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện qua phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Bộ phận chuyên môn THCS) trước ngày 20/9/2017.

4. Xoá mù chữ

- Các tiêu chí, tiêu chuẩn, mức độ đạt chuẩn XMC được thực hiện theo Chương 3. Xoá mù chữ của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian: Hoàn thiện hồ sơ cấp xã, thị trấn đề nghị kiểm tra, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn XMC  gửi về Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện (Bộ phận chuyên môn Tiểu học) trước ngày 20/9/2017.

5. Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện tổ chức kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017 cho các xã, thị trấn dự kiến bắt đầu từ ngày 21/9/2017. Lịch và thời gian cụ thể thông báo sau bằng kế hoạch kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2017 cho các xã, thị trấn.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng PCGD, XMC năm học 2017 - 2018 và công tác kiểm tra, đánh giá công nhận đạt chuẩn PCGD. XMC năm 2017 cho các xã, thị trấn. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC huyện yêu cầu Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị trấn, các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

 Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện;

- Phòng GD&ĐT huyện;

- Các trường MN, TH, THCS;

- Lưu: VT, (160b).

                                                                    KT. TRƯỞNG BAN

                                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                      (Đã ký)

 

 

                                                                    TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT

                                                                  Nguyễn Ngọc Quang


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết