Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 5a 6a
vtoday  Trực tuyến: 10
vall  Tất cả: 1.006.156

Trang chủ»Giáo dục Tiểu học

Công văn chỉ đạo của Sở và Bộ GD&ĐT về việc thực hiện đúng qui định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 

           Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc theo nội dung 02 công văn được gửi kèm theo. Mọi ý kiến xin gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu (qua bộ phận phụ trách các bậc học, cấp học).

 

Tải Công văn 162 của Sở tại đây

Tải Công văn 68 của Bộ tại đây

 

 

UBND TỈNH SƠN LA

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 162/SGDĐT-GDPT

V/v thực hiện đúng qui định về hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Sơn La, ngày 11 tháng 3 năm 2014

                       

                 Kính gửi:

                           - Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;

            - Các trường trung học phổ thông;

            - Các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.                          

 

       
 

Thực hiện Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường và Công văn số 986/BGDĐT-GDTrH ngày 05/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện thực hiện tốt các yêu cầu sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu tại  Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ sổ sách trong nhà trường (gửi kèm Công văn này).

2. Toàn bộ hồ sơ, học bạ, sổ sách theo dõi, quản lý hoạt động giáo dục của nhà trường phải được ghi đúng tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, không ghi “Bộ Giáo dục và Đào tạo” tính từ thời điểm thực hiện Công văn này.

3. Các nhà trường rà soát lại toàn bộ hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường và của giáo viên, chuẩn bị cho việc kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự kiến trong tháng 3 và tháng 4/2014.

4. Các đơn vị báo cáo bằng văn bản tình hình chỉ đạo việc sử dụng và quản lý hồ sơ của đơn vị mình gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục phổ thông) trước ngày 25/3/2014.

Nhận được Công văn này, đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở;

- Lưu: VT, GDPT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Hoàng Tiến Đức

 

 

 

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng