Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 7a 0a
vtoday  Trực tuyến: 22
vall  Tất cả: 1.006.170

Trang chủ»Giáo dục Tiểu học

Quyết định công nhận kết quả Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuận Châu, năm học 2012 - 2013

 

  UBND ­­­HUYỆN THUẬN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 166  /QĐ-GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Thuận Châu, ngày 03 tháng 4  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận kết quả Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5

huyện Thuận Châu, năm học 2012 - 2013

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

        Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

        Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-GD&ĐT ngày 28/02/2013 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5, năm học 2012 - 2013;

        Xét đề nghị của Ban Tổ chức Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuận Châu, năm học 2012 - 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Công nhận 126 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại Hội thi Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuận Châu, năm học 2012 - 2013, trong đó:

        - Môn Toán: 62 học sinh (Nhất: 11; Nhì: 13; Ba: 11; Khuyến khích: 27)

        - Môn Tiếng Việt: 64 học sinh (Nhất: 9; Nhì: 11; Ba: 19; Khuyến khích: 25)

(chi tiết trong danh sách kèm theo)

       Điều 2. Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích sẽ được cấp Giấy chứng nhận; tiền thưởng thực hiện theo quy định của chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng dạy và học trong hoạt động giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La.

       Điều 3. Tập thể Lãnh đạo và các bộ phận trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Tiểu học; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các em học sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TT.UBND huyện (b/c);

- TT.Hội Khuyến học huyện (p/h);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,(Quân 35b).

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang

 

Tải các file đính kèm theo:

- Quyết định công nhận

- Tỷ lệ % kết quả từng trường

- Điểm thi môn Toán

- Điểm thi môn Tiếng Việt

 

 

KẾT QUẢ

Giao lưu học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt lớp 5 huyện Thuận Châu

Năm học 2012 - 2013

(Kèm theo Quyết định số: 166 /QĐ-GDĐT ngày 03  tháng 4  năm 2013 của

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo)

 

MÔN TOÁN

TT

Họ và tên

Kết quả

1

Cầm Thanh

Nhàn

Giải Nhất

2

Phạm Văn

Đạt

Giải Nhất

3

Bùi Đại

Nghĩa

Giải Nhất

4

Nhữ Thành

Công

Giải Nhất

5

Phùng Thế

Duy

Giải Nhất

6

Phạm Thảo

Đan

Giải Nhất

7

Nguyễn Hoàng Khánh

Linh

Giải Nhất

8

Bùi Xuân

Phong

Giải Nhất

9

Lò Văn

Quyết

Giải Nhất

10

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Giải Nhất

11

Lò Thị

Giải Nhất

12

Lò Văn

Khoa

Giải Nhì

13

Lò Thị

Vân

Giải Nhì

14

Lò Văn

Đạt

Giải Nhì

15

Trần Lan

Hương

Giải Nhì

16

Nguyễn Minh

Phương

Giải Nhì

17

Lò Văn

Thước

Giải Nhì

18

Nguyễn Kiều

Diệp (A)

Giải Nhì

19

Nguyễn Thành

Nam

Giải Nhì

20

Cà Thị

Hiền

Giải Nhì

21

Dương Hữu

Ngọc

Giải Nhì

22

Phạm Thị Kim

Huệ

Giải Nhì

23

Đỗ Thị Hà

Giang

Giải Nhì

24

Lò Thị

Trang

Giải Nhì

25

Phạm Văn

Hải

Giải Ba

26

Trần Khánh

My

Giải Ba

27

Lò Thị

Trang

Giải Ba

28

Lò Văn

Vinh

Giải Ba

29

Quàng Thị Huyền

Thanh

Giải Ba

30

Lò Thị

Quỳnh

Giải Ba

31

Lò Thuý

Hằng

Giải Ba

32

Lò Văn

Mạnh

Giải Ba

33

Nguyễn Hoài

Nam

Giải Ba

34

Vừ Nhật

Phong

Giải Ba

35

Lường Thị

Xuân

Giải Ba

36

Và A

Chứ

Giải Khuyến khích

37

Phạm Đức

Duy

Giải Khuyến khích

38

Lò Thanh

Bình

Giải Khuyến khích

39

Lò Văn

Cường

Giải Khuyến khích

40

Đặng Mai

Linh

Giải Khuyến khích

41

Phạm Thảo

Anh

Giải Khuyến khích

42

Lường Thị

Ngọ

Giải Khuyến khích

43

Phạm Đức

Minh

Giải Khuyến khích

44

Lường Văn

Thắng

Giải Khuyến khích

45

Nguyễn Thị

Thảo

Giải Khuyến khích

46

Lò Văn

Tiến

Giải Khuyến khích

47

Cà Văn

Tỉnh

Giải Khuyến khích

48

Vừ A

Di

Giải Khuyến khích

49

Lê Thị Mỹ

Hạnh

Giải Khuyến khích

50

Lò Văn

Hiệp

Giải Khuyến khích

51

Nguyễn Việt

Thành

Giải Khuyến khích

52

Lò Văn

Trường

Giải Khuyến khích

53

Lường Thị

Viên

Giải Khuyến khích

54

Lý Phạm Thuỳ

Dương

Giải Khuyến khích

55

Lò Thị

Xuân

Giải Khuyến khích

56

Sùng A

Giải Khuyến khích

57

Lò Văn

Sơn

Giải Khuyến khích

58

Lường Văn

Cường

Giải Khuyến khích

59

Cà Văn

Hoàng

Giải Khuyến khích

60

Lường Trung

Trường

Giải Khuyến khích

61

Lò Văn

Ngoan

Giải Khuyến khích

62

Lò Hoài

Nguyên

Giải Khuyến khích

 

 

MÔN TIẾNG VIỆT

 

TT

Họ và tên

Kết quả

1

Chu Thị Bích

Phương

Giải Nhất

2

Quàng Thị

Thu

Giải Nhất

3

Trần Thu

Hiền

Giải Nhất

4

Quàng Thị

Dung

Giải Nhất

5

Lường Thị

Giải Nhất

6

Phạm Thị Hoài

Anh

Giải Nhất

7

Đào Thị Quỳnh

Anh

Giải Nhất

8

Lò Thị

Vân

Giải Nhất

9

Đặng Khánh

Ly

Giải Nhất

10

Dương Tường

Vi

Giải Nhì

11

Lò Thị

Vân

Giải Nhì

12

Lò Thị

Lan

Giải Nhì

13

Điêu Thị Huyền

Linh

Giải Nhì

14

Quàng Văn

Cường

Giải Nhì

15

Nguyễn Thu

Giải Nhì

16

Đào Thị Phương

Thảo

Giải Nhì

17

Đoàn Thị

Uyên

Giải Nhì

18

Quàng Thị

Hồng

Giải Nhì

19

Lò Thị Kim

Huệ

Giải Nhì

20

Lò Thị

Nhung

Giải Nhì

21

Vàng Trà

My

Giải Ba

22

Lò Thị

Quyên

Giải Ba

23

Giang Thu

Trang

Giải Ba

24

Bùi Phương

Thảo

Giải Ba

25

Cà Văn

Thân

Giải Ba

26

Vũ Diệu

Thu

Giải Ba

27

Đèo Thị

Dẫn

Giải Ba

28

Lường Thị

Duyên

Giải Ba

29

Lò Diệp

In

Giải Ba

30

Lưu Tuấn

Linh

Giải Ba

31

Quàng Thị

Lỉnh

Giải Ba

32

Quàng Thị

Yến

Giải Ba

33

Quàng Thị

Lưu

Giải Ba

34

Lường Thị

Dem

Giải Ba

35

Lò Thị Tuyết

Dịu

Giải Ba

36

Lường Thị

Ngọc

Giải Ba

37

Bế Thành

Nam

Giải Ba

38

Cà Minh

Thảo

Giải Ba

39

Phạm Thu

Giang

Giải Ba

40

Lò Thị

Trang

Giải Khuyến khích

41

Lò Thị

Khánh

Giải Khuyến khích

42

Lường Thị

Thuỷ

Giải Khuyến khích

43

Lường Thị

Nhật

Giải Khuyến khích

44

Quàng Thị

Diên

Giải Khuyến khích

45

Lò Thị

Mai

Giải Khuyến khích

46

Lò Thị

Chiên

Giải Khuyến khích

47

Lường Thị

Điệp

Giải Khuyến khích

48

Lường Thị

Điệp

Giải Khuyến khích

49

Lò Văn

Quyền

Giải Khuyến khích

50

Cà Thị

Hảo

Giải Khuyến khích

51

Lường Thị

Khoa

Giải Khuyến khích

52

Lèo Thị

Thiêm

Giải Khuyến khích

53

Hà Thảo

Vân

Giải Khuyến khích

54

Lò Thị Mai

Linh

Giải Khuyến khích

55

Lò Thị Hồng

Hạnh

Giải Khuyến khích

56

Bạc Thị Hà

Phương

Giải Khuyến khích

57

Lò Thị

Nga

Giải Khuyến khích

58

Lường Thị

Minh

Giải Khuyến khích

59

Phạm Quỳnh

Anh

Giải Khuyến khích

60

Lường Thị

Hồng

Giải Khuyến khích

61

Lường Thị

Xoan

Giải Khuyến khích

62

Trần Khánh

Chi

Giải Khuyến khích

63

Bạc Thị

Thuỷ

Giải Khuyến khích

64

Cà Thị

Thu

Giải Khuyến khích

 

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng