Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Năm, Ngày 19-10-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

1a 0a 0a 6a 1a 5a 9a
vtoday  Trực tuyến: 12
vall  Tất cả: 1.006.159

Trang chủ»Giáo dục Trung học

Công văn số 288/CV-PCGD ngày 22/8/2013 V/v: Phổ cập GDTHĐĐT- XMC và PCGDTHCS năm học 2013-2014

             Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;

                              - Ban giám hiệu các trường tiểu học; THCS trong huyện.

 

Căn cứ chỉ thị số: 3004/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013- 2014; Căn cứ Quyết định số 692/QĐ -TTg ngày 04/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Xóa mù chữ đến năm 2020”.

Để thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (GDTHĐĐT) và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (GDTHCS) trên địa bàn huyện năm học 2013-2014 đạt kết quả cao. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện triển khai tới Ban chỉ đạo phổ cập các xã, thị trấn, Ban giám hiệu các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện một số nội dung cơ bản sau:

I. Phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi – chống mù chữ.

1. Các xã căn cứ vào biên chế của UBND các xã để củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục xã, thị trấn điều tra, cập nhật số liệu hàng năm vào sổ phổ cập, sổ đăng bộ… chính xác, khoa học và tránh tẩy xoá hoặc làm mất mát các loại sổ theo Quy định.

2. Phổ cập GDĐĐT căn cứ vào Thông tư số: 36/2009/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2009 về tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, các xã, thị trấn tự kiểm tra, đánh giá lập hồ sơ gồm:  

- Tờ trình đề nghị Ban chỉ đạo phổ cập huyện;

-  Quyết định củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xã;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản tự kiểm tra;

- Báo cáo và kết quả duy trì phổ cập; các phụ lục.

 Đây là việc làm thường xuyên hàng năm nhằm duy trì, củng cố kết quả đã đạt được về phổ cập GDTHĐĐT và chuẩn bị mọi điều kiện công nhận cấp huyện mức độ 2 trên địa bàn huyện. (Thống kê theo phần mềm).

3. Công tác chống mù chữ.

Mở rộng diện điều tra độ tuổi xóa mù chữ từ 15-60 tuổi (theo biểu mẫu). Chú trọng xóa mù chữ cho các đối tượng là phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và những người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các địa phương sử dụng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có để thực hiện công tác chống mù chữ, đồng thời huy động các lực lượng xã hội tham gia dạy xóa mù chữ theo phương châm người biết chữ dạy người chưa biết chữ.

II. Phổ cập giáo dục THCS.

Các xã tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ phổ cập GDTHCS, điều tra, cập nhật số liệu hàng năm vào phiếu điều tra hộ gia đình, sổ phổ cập, sổ đăng bộ… chính xác, khoa học và tránh tẩy xoá hoặc làm mất mát các loại sổ theo Quy định.

Đối chiếu với Quyết định số: 26/2001/QĐ-BGĐT ngày 05/07/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn kiểm tra, đánh giá và công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, rà soát lại tỷ lệ để lập tờ trình xin mở các lớp bổ túc THCS cho số người trong và ngoài độ tuổi, nhằm tạo mặt bằng dân trí trong toàn xã và lập hồ sơ gồm:

- Tờ trình lên Ban chỉ đạo phổ cập huyện;

- Quyết định củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xã, thị trấn;

- Quyết định thành lập Đoàn tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn xã, thị trấn năm 2013;

- Biên bản tự kiểm tra;

- Báo cáo quá trình duy trì tỷ lệ phổ cập xã;

- Các biểu mẫu thống kê theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Đối với ban chỉ đạo phổ cập huyện.

Củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập huyện, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phù hợp với các lĩnh vực công tác mình đảm trách.

Thống kê rà soát số liệu, lập kế hoạch mở các lớp XMC và bổ túc THCS.

Lập dự trù kinh phí, tài liệu, sách giáo khoa…

2. Đối với ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã, thị trấn và Ban giám hiệu các trường.

Ban chỉ đạo phổ cập các xã, thị trấn giám sát, chịu trách nhiệm chính về số liệu điều tra các độ tuổi, trình độ người trong độ tuổi để chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch mở các lớp XMC-bổ túc THCS. Đồng thời có những “Hương ước” quy định huy động hết số người trong độ tuổi đi học trách tái mù chữ trở lại.

Mỗi trường cử một giáo viên có năng lực (hoặc) cử 01 đồng chí trong Ban giám hiệu kiêm nhiệm, đảm trách công tác phổ cập cấp xã, thị trấn theo Nghị quyết số: 50/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 Nghị quyết Quy định một số mức chi hỗ trợ cho công tác phổ cập.

Phân công giáo viên các cấp, cùng phối hợp điều tra tới tận hộ gia đình trên địa bàn mình phụ trách số người trong độ tuổi phổ cập và XMC để có sổ liệu thông kê chính xác. Tuyết đối không lấy số liệu từ trưởng bản (hoặc) trưởng tiểu khu.

3. Tiến trình thực hiện:

Cấp xã, thị trấn tự tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đơn vị xã, thị trấn cuối tháng 9/2013.

Cấp huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả của đơn vị huyện cuối tháng 10/2013.

* Lưu ý: Tất cả các văn bản, biểu thống kê, tổng hợp đều phải có dấu UBND xã. Các số liệu trong cùng một độ tuổi phải khớp nhau giữa các bậc học trong xã, thị trấn.

+ Nộp biểu thống kê PCGDĐĐT gồm: phần mềm phổ cập; các phụ lục: Mẫu thống kê 6-14 tuổi; Cơ sở vật chất, Giáo viên; Nộp về chuyên môn tiểu học phòng Giáo dục trước ngày 25/9/2013.

+ Đối với THCS tổng hợp số liệu nộp biểu mẫu thống kê mẫu số 1, mẫu số 2, mẫu số 3A, 3B, 3C toàn xã về chuyên môn THCS phòng Giáo dục trước ngày 25/9/2013.

4. Báo cáo của các bậc học cần phản ánh đúng, đủ các nội dung: đặc điểm tình hình địa phương (thuận lợi, khó khăn), quá trình thực hiện, kết quả tiêu chuẩn về học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng trong thời gian tới…(Tất cả văn bản, biểu mẫu…đóng thành quyển theo trình tự tại Mục I. phần 2 đối với tiểu học).

Nhận được Công văn này, Ban chỉ đạo phổ cập các xã, thị trấn Ban giám hiệu trường tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện./.

Tải Công văn số 288/CV-PCGD và các biểu mẫu tại đây:

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng