Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Thứ Ba, Ngày 24-05-2016

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

2a 9a 2a 9a 7a 8a 3a
vtoday  Trực tuyến: 61
vall  Tất cả: 2.929.783

Trang chủ»Giáo dục Trung học

CV số: 228/PGDĐT-GDTrH V/v Tổng kết thực hiện Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường giai đoạn II (2010-2013).

          Kính gửi: Các trường THCS, PTDT Nội Trú, PTDT Bán trú THCS Co Mạ.

 

          Căn cứ Kế hoạch số: 290/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ban chỉ đạo Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường tỉnh Sơn La về việc Tổng kết thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn II (2010-2013);

          Căn cứ Công văn số 47/CV-BCĐ ngày 10/5/2013 của Ban chỉ đạo triển khai Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường huyện Thuận Châu về việc Tổng kết thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường giai đoạn II (2010-2013);

          Theo tinh thần chỉ đạo tại Kế hoạch số 290/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ban chỉ đạo Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường tỉnh Sơn La, để chuẩn bị cho công tác tổng kết Đề án giai đoạn II, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu đề nghị các đơn vị trường học thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đề án giai đoạn II (2010-2013) theo đề cương và nội dung chỉ đạo tại kế hoạch số Kế hoạch số 290/QĐ-UBND ngày 02/5/2013 của Ban chỉ đạo Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật Thuế trong các cấp học đường tỉnh Sơn La.

          2. Báo cáo tổng kết (01 bản in có dấu đỏ, 01 bản điện tử) được lập và gửi về Chi cục Thuế huyện Thuận Châu trước ngày 30/5/2013.

          Nhận được Công văn này, yêu cầu các trường trung học cơ sở, trường PTDT Nội trú huyện, trường PTDT Bán trú THCS Co Mạ tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ với Chi cục Thuế huyện để giải đáp kịp thời theo số điện: 0223.847.537./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng trên website;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Đinh Thị Đức

 

Tải Công văn và Đề cương tại đây:

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh