Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Chủ Nhật, Ngày 24-09-2017

Thông tin cần biết

left 1 left 2 left 4 left5 left 6 left 8 danhbawweb left 9 left 7 vanhocvatuoitre bookonline DA Viet - Bi

Thống kê truy cập

9a 2a 0a 0a 0a 3a
vtoday  Trực tuyến: 41
vall  Tất cả: 920.003

Trang chủ»Văn Bản Mới Cần Biết

Quyết định 2557/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Đề án "Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo..."

Tải Quyết định 2557 tại đây

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  2557/QĐ-UBND

Sơn La, ngày  31 tháng  10  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án "Xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; phát triển các trường mầm non tư thục tại các địa bàn có điều kiện"tỉnh Sơn La đến năm 2015

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

          Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

          Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

          Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường;

          Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006 - 2020;

          Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020;

          Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 203/TTr-SGDĐT ngày  03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án "Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo; phát triển các trường mầm non tư thục tại các địa bàn có điều kiện” tỉnh Sơn La đến năm 2015.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án phê duyệt tại Điều 1.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; (B/c)

- TT UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;

- Các đoàn thể của tỉnh;

- PCT UBND tỉnh PTVHXH;

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- PCVPUBND tỉnh PTVHXH;

- Lưu: VT, VX (2).NT.32.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Toa

Các tin khác

Các trường trực thuộc

ban do Bien Dong right 2 right 3 thuanchau right 1 right 4

các trang tài nguyên của bộ

rightbox 1 right2a right 3 right 4 Máy hút mùi toanhocvatuoitre nhavan botaichinh tuyensinh Máy giặt chính hãng